Kuran Kursları Uygulama Esasları

KUR’AN KURSLARI EĞİTİM- ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

I. Kur’an Kursları Eğitim – Öğretimi Başkanlığımızın ülkemiz çapında yürütmekte olduğu yaygın din eğitimi faaliyetlerinin en önemli bölümünü Kur’an kursu hizmetleri oluşturmaktadır. Bu hizmetler, talep eden vatandaşlarımıza öncelikle Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden ve doğru bir şekilde okumayı uygulamalı olarak öğretmek, ibadetler için gerekli olan sûreler ile ayet ve duaları mealleri ile birlikte ezberletmek, İslâm Dini’nin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlâkı (sireti) hakkında özlü bilgiler vermek, isteyenlere hafızlık yaptırmak olarak belirlenmiştir.
Kur’an Kurslarımızdaki eğitim öğretim sürecinde, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği” ile 20.07.2012 tarihli ve 81 sayılı onayla yürürlüğe konulan Yönergede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

“İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı” dönem esasına göre 24 Eylül 2012 tarihinde başlayacaktır. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda “Hafızlık Eğitim Programı” uygulanacaktır.

II. Kayıt İşlemleri ve Eğitim – Öğretimin Süresi İle İlgili Hususlar 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, yaygın din eğitiminde yaş sınırlandırılması sona ermiştir. Söz konusu düzenleme sayesinde, yaygın din eğitimi almak isteyen küçük çocuklar, velisinin muvafakatına bağlı olarak Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanabileceklerdir.

1. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim programlarına 24 Eylül 2012 tarihinde başlanacaktır. Kayıtlar ise 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

2. Kursa müracaatlar Başkanlığın düzenlediği kayıt dilekçe ile (Ek-2) kabul edilir. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır. Yabancı uyruklu olanlar ise, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler. Ancak Türkiye’de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilirler. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan her hangi bir belge talep edilmeyecektir.

3. A, B ve C grubu kurslarda, Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve eğitim-öğretime başlanamaz. Ancak D grubu kurslar mülki amirin onayı ile açılabilecektir. Kurs yöneticisi veya öğreticisi, kurs başlangıcında kayıt başvurularını ve velinin isteğini dikkate alarak öğrenciyi dört döneme kayıt yapabileceği gibi yalnızca birisi için de kayıt yapabilecektir.

4. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, işitme ve görme engellilerin engellilik durumları göz önüne alınarak kurslar veya sınıflar oluşturulur. Engelliler için sınıf oluşturulmasında 12 öğrenci sayısı aranmaz, her müracaat edene eğitim ve öğretim imkânı sağlanır. Bu tür eğitimlerde öncelikle öğrencilerin engellilik durumuna göre, Braille alfabesi, işaret dili vb. eğitimi almış öğreticiler veya geçici öğreticiler görevlendirilir.

5. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 22, 23, 24, 25, 40 ve 48. maddelerinin ilgili hükümleri dikkate alınarak, İl Müftülükleri İl Eğitim Kurulu, İlçe Eğitim Komisyonu, Öğreticiler Kurulu, Hafızlık Takip Komisyonu ve Kurs Aile Birliğinin kuruluşunu sağlayacak olup, görev ve sorumlulukları ile ilgili tedbirler alacaktır.

6. Kur’an kurslarında dönem esasına göre, 2012–2013 eğitim-öğretim takvimi, 24 Eylül 2012 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs 2013 tarihinde sona erecektir. Bu eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda “Hafızlık Eğitim Programı”; yüzünden okutulan sınıflarda ise “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı” aşağıda belirtilen dönemler halinde bütün Kur’an kurslarımızda uygulanacaktır:

I. Dönem 24 Eylül 2012 – 23 Kasım 2012
II. Dönem 26 Kasım 2012 – 25 Ocak 2013
III. Dönem 11 Şubat 2013 – 05 Nisan 2013
IV. Dönem 08 Nisan 2013 – 31 Mayıs 2013
1/4 7. Müftülüklerimiz, 2012-2013 Kur’an kursları eğitim-öğretim yılını, mahallindeki imkânlar ölçüsünde düzenleyecekleri “Açılış Töreni” ile başlatacak olup, Diyanet İşleri Başkanımızın yeni eğitim-öğretim yılı mesajı (Ek-3) ilk derste öğrenci ve yakınlarına okunacaktır.

8. Anılan Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3’ncü bendine göre çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına gelemeyen veya din eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekânlarda, müftülüğün teklifi mülki amirin onayı ile Kur’an kursu hizmetleri verilebilecektir.

9. Yönergenin 75’nci maddesinin 2’nci bendi gereğince, Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içerisinde müftülerimiz ile din hizmetleri ve eğitimi şube müdürlerimiz her hafta bir Kur’an kursunu denetleyeceklerdir.

10. Müftülüklerimiz, Başkanlığımızca illere dağıtımı yapılan afişleri (Ek-4’te) Kur’an kurslarında ve uygun görülen yerlerde (cami, belediyeye ait ilan panolarında) astıracaktır.

11. Yeni Kur’an kursu açılışları için, “Kur’an Kursu Açılış Bilgileri Yerinde Tespit ve Değerlendirme Formu” yönergenin ilgili maddelerine uygun olarak doldurulacak ve açılış için gerekli evraklarla birlikte yaygın din eğitimi portalına girilecektir. (EK-5)

12. Eğitim-öğretime ara verilmesi, yeniden başlatılması, kursun isminin değiştirilmesi, kursun kapatılması ve kursun yeni binasına nakledilmesi gibi işlemler il müftüsünün teklifi ve mülki amirin onayı ile yapılarak bilgiler yaygın din eğitimi portalına kaydedilecektir.

13. Uygulanan öğretim programları öğrencilerin talepleri/durumu, bölgenin özellik ve ihtiyaçları da dikkate alınarak ayarlanacak olup, kurslarda çoklu (sabah, öğleden sonra, akşam) öğretim yapılabilecek, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da kurs düzenlenebilecektir. Kurslarda öğreticilerin bulunma süreleri ilgi yönergede belirtilmiştir.

14. Kurslarda sınıf mevcudu; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olarak ayarlanacaktır. Ancak kurslarda öğrenci mevcudunun yüzünden okuyanlar için 10’un, hafızlığa çalışanlar için 5’in altına düşmesi halinde, müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecektir.

15. Hafızlık eğitiminde; Başkanlığımızın hazırladığı “Hafızlık Eğitim Programı”nın temel yaklaşım ve ilkelerine göre, hizmet yeterliliğine sahip olan öğreticiler tarafından etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

16. Kur’an kurslarımızda daha güzel ve kaliteli hizmet verilebilmesi açısından daha iyi standartlara ulaşmak ve kurslarımızın aşçı, temizlikçi, bekçi vb personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Genel Müdürlüğümüz ile İŞ-KUR Genel Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında oluşturulan çevre temizliği, kurumsal alt yapının yenilenmesi, bakım, onarım, temizlik vb. yeni istihdam alanlarında birtakım hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanabilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır.

III. Öğreticilerin Kurslarda Görevlendirilmesi ile Tatil ve İzinler :
1. Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli personelle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilir.

2. Yeterli öğrenci bulunamaması sebebiyle Kur’an kurslarında görevlendirilemeyen öğreticiler, Kur’an kursu binası dışında Müftülükçe düzenlenen eğitimlerde veya din hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilecektir.

3. Geçici öğretici görevlendirmelerinde öncelikle vekil öğreticide aranan şartlar aranacaktır. Bu şartları haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanlar, bu nitelikleri haiz adayın da bulunamaması halinde en az imam-hatip lisesi mezunu olmak kaydıyla müftülükçe yapılacak mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar geçici olarak ek ders ücreti karşılığında müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilebilecektir. 3. Kur’an kursu öğreticiliğinde açıktan vekil veya geçici olarak görevlendirilenler, üzerinde resmi görevi bulunanlar hariç 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

4. Kurslarda tatil, Başkanlıkça tespit edilen ve eğitim-öğretim takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Doğal afet, ağır hava şartları, salgın hastalık ve diğer sebeplerle valiliklerce okulların tatil edildiği zamanlarda, Kur’an kursları da tatil edilir. Bu durumda olan yerleşim yerlerindeki yatılı Kur’an kurslarında eğitime mani bir durum olmaması halinde eğitim-öğretime devam edilecektir.

5. Resmi bayramlardan sonraki idari izinlerde, yüzünden ve hafızlık eğitimi yapılan yatılı Kur’an kurslarında eğitime devam edilecektir. 2/4

6. Kur’an kursu öğreticileri yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanacaktır.

7. Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise müftünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanacaktır.

8. Kur’an kursu öğreticilerinden doğum, hastalık, seyahat, hac ve umre vb. sebeplerle görevine ara verenlerin yerine görevlendirilen öğretici hakkındaki bilgiler yaygın din eğitimi portalına kaydedilecektir.

IV. Kurslarda Eğitim-Öğretim Programları, Materyaller ve Sportif Etkinlikler İle İlgili Hususlar :
1. Kur’an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacaktır.

2. Uygulanan programlarda Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller ile müftülükçe uygun görülen diğer eğitim araçları kullanılacaktır.

3. Öğreticiler bütün derslerde Başkanlığın din eğitimi anlayışına göre öğrenme-öğretme sürecini düzenleyip yönetirler. Bu konuda Başkanlığın hazırladığı programlar ve eğitim materyallerinden yararlanılacaktır.

4. Kur’an kurslarında okutulmak üzere Başkanlığımızca hazırlanarak yayınlanan ve müftülüklere gönderilen “İnancım”, “İbadetim”, “Peygamberim” ve “Ahlâkım” adlı kitaplar, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ve öğreticiler dersleri bu kitaplardan işleyecektir.

5. Kur’an kurslarında, “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı”nın temel yaklaşımına ve öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla yardımcı eğitim-öğretim materyalleri kullanılabilecektir.

6. Her derste mümkün olduğu kadar eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacak, kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır.

7. Başkanlığımızca gönderilen talimat, yazı ve ders materyalleri, il/ilçe müftülüklerince titizlikle ilgililere imza karşılığında ulaştırılacaktır.

8. Eğitim ve öğretim ders saatlerinin dışında öğreticinin rehberliğinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitsel, dini, sosyal ve kültürel, sportif etkinlikler düzenlenebilir. Ancak Kurs dışında yapılacak faaliyetler, ilgili müftünün teklifi ve Mülki amirin onayı ile gerçekleştirilebilecektir.

V. Öğreticiler İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri Kur’an kursu hizmetlerinin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde kurs öncesinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle;
1. Kur’an kursu hizmetlerinde görev alacak personelin yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce mahallinde 10-23 Eylül 2012 tarihleri arasında örneği ekte gönderilen programa uygun bir seminer düzenlenecektir. (EK-6)

2. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarının Bolu’da 03-05 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılan tanıtım seminerine katılan Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü, Din Hizmetleri Eğitim Kısım Şefi ve formatör öğreticiler tarafından öğreticilere yönelik tanıtım semineri (süresi ihtiyaca uygun olarak mahallince belirlenmek kaydıyla en az üç gün olacak şekilde) il/ilçe müftüleri nezaretinde düzenlenecek ve katılanlara ait bilgiler ilgili forma uygun olarak doldurulacaktır. (EK-7)

3. Seminerlerde ders vermek üzere görevlendirilecek personelin yolluk, yevmiye ve ek ders ücretleri seminerin verildiği il ve ilçe müftülüğü tarafından karşılanacaktır. VI. Kur’an Kurslarında Ders ve Ek Ders saatleri ve Ücretlendirme Başkanlıkça düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, Kur’an kurslarında ders ve ek ders saatleri, anılan yönetmelik ve yönerge göz önünde bulundurularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları esasları çerçevesinde uygulanacak ve 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” gereğince ödenecektir. 3/4

VIII. Belge İşlemleri, Eğitim Portalı, Formlar ve Değerlendirme İşlemleri 1. Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılır, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilir. Ancak sınava katılmayanlara kurs katılım belgesi verilecektir.
2. Kur’an kursları ile ilgili bütün bilgiler, http://uygulama.diyanet.gov.tr/ adresindeki Yaygın Din Eğitimi Portalına girilecektir. Kurslarda görev alan öğreticiler (İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları ve Hafızlık Eğitim Programı uygulayıcıları da dahil) ile müftülüklerdeki bu konu ile ilgili görevlendirilen personel, eğitim portalı linkinden alacakları kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte söz konusu programı kullanacak, kurs, öğretici, öğrenci ve müfredatla ilgili bilgiler bu portaldan girilecektir. Bu programa yapılacak veri girişleri eksiksiz ve doğru olarak yapılacak, bu konuda ikinci bir yazışmaya mahal verilmeyecek ve adı geçen program il müftülüğünce ilçe müftülüklerine duyurulacaktır.

IX. Ekler: 1. Kur’an kurslarında kullanılacak, il/ilçe müftülüklerinin e-posta adreslerine gönderilen ve ilgili müftülüklerde kalacak formlar şöyledir:
a) Kur’an kurslarında eğitim-öğretim Ek-1’de belirlenen uygulama esasları doğrultusunda yürütülecektir.
b) Kur’an kurslarına kayıt esnasında Ek-2 form dilekçe örneği çoğaltılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde görevli personele verilecektir.
c) Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında Diyanet İşleri Başkanımızın Ek-3’de yer alan mesajı okunacaktır.
d) Ek-4’de yer alan afiş örneği Kur’an kurslarında ve uygun görülen yerlerde (cami, belediyeye ait ilan panolarında) asılacak ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyurular yapılacaktır.
e) Yeni açılacak Kur’an kursları için Ek-5’deki “Kur’an Kursu Açılış Bilgileri Yerinde Tespit ve Değerlendirme Formu” kullanılacaktır.
f) Öğreticiler için eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Ek-6’da yer alan hazırlık seminer programı örneği kullanılacaktır.

2. Form, Değerlendirme ve Rapor İşlemleri: İl müftülükleri; mahallinde düzenlenen eğitim-öğretim hazırlık seminerleri için ekte örneği gönderilen seminer bilgi formunu dolduracaklardır. Hafızlık Öğretim Programı ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programını ise değerlendirerek değerlendirme raporu hazırlayacaklardır. Söz konusu bilgi formu ve değerlendirme raporunu 30 Kasım 2012, tarihi mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine e-posta ile göndereceklerdir. Not: 11.09.2012 tarihli ve 2037 sayılı Kur’an Kurslarında uygulama esasları yazısı ile formlara Başkanlığımız web sitesinin Eğitim Hizmetleri linkinde bulunan Duyurular sayfasından

(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-2012-2013-yili-kur-an-kurslari-acilis-yazisi-ve-ekleri-470.aspx) ulaşabilecektir.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYorum Yaz - Arşiv   1941 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
İlçe Müftümüz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret115388